1.- Explicació / Que és?

1.1.- Què és XAFOGAR?

XAFOGAR és una iniciativa sorgida del Consell d’Alcaldes de la Garrotxa per accelerar la implantació d’una xarxa de fibra òptica mancomunada a la Garrotxa. L’objectiu és que aquesta xarxa acabi arribant a qualsevol llar o empresa amb independència de la seva ubicació, potenciant la economia local i amb el diversitat d’alternatives comercials. A la iniciativa s’hi han adherit empreses, operadors locals i la Fundació guifi.net.

1.2.- Què és la Xarxa de comuns o mancomunada?

És quan la infraestructura de xarxa en comptes de ser un actiu privat, és de tots. Això garanteix 2 coses: disposar d’una xarxa neutral i propiciar l’accés a la xarxa a operadors sense els elevats aranzels que normalment estableixen els models convencionals. D’aquesta manera es permet que més operadors estiguin interessats a oferir els seus serveis a la xarxa, i que els usuaris tinguin la opció d’escollir d’entre diferents alternatives: La que li mereixi més confiança i s’adapti millor a les necessitats de cadascú.

2.- Qui som?

  • Des de l’àmbit de l’Administració Pública: el Consell d’Alcaldes de la Garrotxa i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa
  • Des de l’àmbit fundacional: La Fundació per la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi.net
  • Des de l’àmbit d’Operadors locals i de proximitat: De moment hi han Girona Fibra, Goufone i Xartic. Com que XAFOGAR és una xarxa oberta, n’hi podran haver més en un futur. Els operadors aniran actualitzant les seves dades a la llista al directori de proveïdors de la web de guifi.net de la zona de la Garrotxa ( https://guifi.net/ca/node/2439/suppliers ).
  • Des de l’àmbit empresarial: Les empreses que col·laboren en donar suport a XAFOGAR i proporcionen finançament, a les quals procurarem donar-los visibilitat.

3.- Com funciona?

3.1.- Quin recorregut té la fibra òptica de XAFOGAR?

La xarxa surt dels domicilis i empreses per acabar en els punts de concentració comarcal (PCC). Des d’aquests punts s’utilitza una xarxa de transport majorista, que actualment és la de la Generalitat de Catalunya, per tal d’arribar al «punt neutre d’Internet de Catalunya» (CATNIX) a Barcelona, i que és des d’on es connecta amb la resta d’Internet.

3.2.- Com es garanteix la xarxa mancomunada?

La Fundació Privada per a la xarxa Oberta Lliure i Neutral guifi.net s’encarrega de garantir que la xarxa es posa a disposició de tots els operadors en igualtat de condicions, al millor cost, de que s’apliquin bones pràctiques comercials i de gestió, i dirimir conflictes entre operadors, assegurant que es manté mancomunada de manera perpètua i evitant que algú se’n apropii.

3.3.- Quines prestacions ofereix la xarxa de fibra òptica?

Les característiques tècniques de la connexió de XAFOGAR és de, com a mínim, 1Gbps simètric fins al punt d’agregació (PCC). La capacitat real i l’ample de banda mínim garantit serà el que l’usuari contracti amb l’operador (vegeu la pregunta següent, 3.4 Com es garanteixen les prestacions que es contracten?)

3.4.- Com es garanteixen les prestacions que es contracten?

L’ample de banda realment disponible cap a Internet es veu afectat per les agregacions. Aquests punts són gestionats de manera que s’amplien a partir de que s’arriba al 50% de la seva capacitat durant les hores pic de consum. Actualment el PCC de la Garrotxa està a 1Gbps de capacitat, i al CATNIX és de 30Gbps. de capacitat. Respecte la latència, que mesura el temps, és de uns 15 milisegons o menys des de la connexió dels usuaris, fins al punt d’interconnexió amb la resta d’operadors d’Internet a Barcelona (CATNIX). Adoneu-vos que evitem terme “velocitat”, ja que pot induir a confusions, per altres de més precisos i concrets, com ara capacitat d’ample de banda, ample de banda disponible o mínim garantit, i latència.

El que finalment contracteu els usuaris amb els operadors, i que els operadors us ofereixen, cal que s’avingui amb aquestes característiques de la capacitat disponible, que anirà millorant en el temps i que és una informació que podeu demanar en qualsevol moment.

Per més detalls, o verificacions de l’ample de banda disponible feu servir les eines que us indiqui el vostre proveïdor: Tingueu en compte que pocs tests de velocitat son efectius a més de 100Mb simètrics.

3.5.- Puc contractar prestacions superiors a les que s’ofereixen?

Si. Qualsevol prestació superior a les capacitats disponibles o no reflectida en les ofertes dels operadors, la podeu sol·licitar directament als operadors o a la Fundació, perquè pugui ser valorada i implementada fent les millores que siguin necessàries.

3.6.- Quines garanties de servei s’ofereixen?

Tots els operadors disposen de compromisos de nivells de servei (SLA) que descriuen tant les característiques de la connexió com també un compromís en el temps de resposta davant d’una incidència segons els servei contractat, i atenció en horaris i dies feiners o estès també a altres horaris o festius. Com més exigent sigui el compromís, més car sol ser el servei. La Fundació procura fer un seguiment de compliment d’aquests compromisos per garantir la qualitat i resiliència de la xarxa, us hi podeu dirigir sempre en cas de dubte.

3.7.- Puc escollir operador?

Si. Mai s’obliga a escollir a un operador en concret, XAFOGAR tampoc exigeix permanències a ningú, és l’usuari qui lliurement es vincula amb l’operador que li mereixi més confiança a través d’un contracte i una oferta en concret.

3.8.- Tinc pressa per connectar. Quan arribarà?

El procés de desplegar la fibra òptica és complexe, lent i car, i un cop desplegada també ho és el procés de connectar a cada nou usuari. També ens limita la capacitat de finançament de la que disposem. Tot això afecta al ritme de tot plegat i comporta que es pot trigar temps. Si teniu pressa i no us voleu esperar, vegeu la resposta de 4.3.1 Prioritat alhora de connectar-se.

4.- Com es finança?

4.1.- Quina necessitat de finançament té XAFOGAR?

Fer arribar la fibra fins a una empresa o una llar requereix una inversió d’uns 1.500€ o més. Això vol dir que per arribar a complir el nostre objectiu de connectar a tota la Garrotxa, cal un mínim de més de 10 milions d’euros, una quantitat que va mes enllà de la capacitat inversora que inicialment tenim tots els que hi col·laborem.

4.2.- Com resolem la necessitat d’inversió perquè sigui viable i sostenible?

Per resoldre la necessitat de finançament descrita en el punt anterior de forma sostenible, s’aplica una metodologia que recentment ha merescut el reconeixement de la Comissió Europea com a millor pràctica en el camp de la innovació en la finançamen t i desenvolupament de nous models de negoci. Consisteix en aconseguir el total de la inversió combinant incentius per als inversors (com més n’hi hagin, més ràpid es podra desplegar), i per l’altre, garantir que gradualment es va generant reinversió a partir de l’activitat generada, i així, amb el pas del temps, aconseguir el total necessari que XAFOGAR té com a objectiu.

4.3.- Quin incentius hi ha per als inversors?
4.3.1.- Prioritat alhora de connectar-se.

El procés per a connectar usuaris amb fibra òptica és complexe, car i lent, trigarà un temps, fem un esforç per connectar primer i prioritàriament als que més ens ajuden a finançar la xarxa o es paguen el cost de la seva connexió, respecte dels que els s’esperen a que se’ls hi financi la connexió a través de les quotes afegides que s’aniran pagant cada mes amb el servei (veure la resposta de 4.4 És obligatori invertir a XAFOGAR?).

4.3.2.- Desgravacions fiscals.

Com que la infraestructura de Xarxa és de tots i es garanteix formalment a través de la Fundació, que és una entitat sense ànim de lucre d’interès general, les aportacions en infraestructura i manteniments degudament acreditades poden beneficiar-se de les desgravacions fiscals que preveu la Llei 49/2002 sobre el règim fiscal d’entitats sense ànim de lucre i dels incentius al mecenatge.

4.3.3.- Retorn de la inversió.

Per als que contribueixen més enllà del cost de la seva connexió, hi han previstos diversos mecanismes per retornar-los la inversió, ja sigui amb descomptes en el servei o en retorns a mesura de que es van incorporant usuaris.

4.3.4.- Agraïment.

Opcionalment per als que així ho vulguin, més enllà i de forma addicional a tots els incentius anteriors, està previst fer un reconeixement públic i formal a tothom que col·laborin en que el desplegament de XAFOGAR sigui una realitat per a tots els habitants de la Garrotxa.

4.4.- És obligatori invertir a XAFOGAR?

No. A mesura de que XAFOGAR es vagi desenvolupant, es preveu que hi haurà oferta perquè els usuaris es puguin connectar de manera que pagaran el cost total del desplegament de la seva connexió a través de les altes i un afegit a la quota del servei que ofereixen els operadors. La disponibilitat però d’aquest tipus d’oferta, és a dir, on a l’usuari se li finança del tot o en part del cost de la seva connexió a través d’afegits a la quota de servei, pot ser limitada, sobretot al principi, ja que com s’ha explicat en preguntes anteriors, o bé no disposem encara de prou capacitat de finançament, o estem prioritzant als inversors: Llavors us caldrà que us espereu que aquest tipus d’oferta estigui disponible.